multikino - repertuar
MULTIKINO Jaworzno

19-01-2020

Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-19 - godz.  20:40 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 3
2020-01-19 - godz.  20:45 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-19 - godz.  21:15 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 5

20-01-2020

2020-01-20 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-20 - godz.  10:05 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-20 - godz.  10:20 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  10:20 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  11:40 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Jumanji: Następny poziom
Jumanji: Następny poziom Multikino / SALA 1
2020-01-20 - godz.  11:45 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-20 - godz.  12:30 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-20 - godz.  12:45 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  12:55 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-20 - godz.  13:00 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 3
2020-01-20 - godz.  14:40 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-20 - godz.  14:45 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-20 - godz.  15:00 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-20 - godz.  15:00 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-20 - godz.  15:40 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  15:40 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-20 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-20 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-20 - godz.  17:30 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-20 - godz.  17:35 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-20 - godz.  18:10 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  18:25 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-20 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-20 - godz.  20:15 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-20 - godz.  20:30 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-20 - godz.  20:40 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-20 - godz.  21:15 (Poniedziałek) Jaworzno Multikino / SALA 5

21-01-2020

Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-21 - godz.  10:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Jumanji: Następny poziom
Jumanji: Następny poziom Multikino / SALA 5
2020-01-21 - godz.  10:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-21 - godz.  10:20 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / SALA 3
2020-01-21 - godz.  10:30 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 4
2020-01-21 - godz.  11:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-21 - godz.  12:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-21 - godz.  12:30 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-21 - godz.  12:45 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-21 - godz.  12:55 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-21 - godz.  13:20 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 3
2020-01-21 - godz.  14:40 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-21 - godz.  14:45 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-21 - godz.  15:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-21 - godz.  15:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-21 - godz.  15:40 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-21 - godz.  15:50 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-21 - godz.  17:20 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-21 - godz.  17:20 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-21 - godz.  17:30 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-21 - godz.  17:35 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-21 - godz.  18:20 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-21 - godz.  18:25 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 5
2020-01-21 - godz.  19:30 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-21 - godz.  20:00 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-21 - godz.  20:15 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-21 - godz.  20:30 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-21 - godz.  20:50 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-21 - godz.  21:15 (Wtorek) Jaworzno Multikino / SALA 5

22-01-2020

2020-01-22 - godz.  10:00 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-22 - godz.  10:05 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Jumanji: Następny poziom
Jumanji: Następny poziom Multikino / SALA 5
2020-01-22 - godz.  10:10 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-22 - godz.  10:20 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 6
2020-01-22 - godz.  11:40 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / SALA 1
2020-01-22 - godz.  11:45 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-22 - godz.  12:30 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-22 - godz.  12:45 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-22 - godz.  12:55 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-22 - godz.  13:00 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 3
2020-01-22 - godz.  14:40 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-22 - godz.  14:45 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-22 - godz.  15:00 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-22 - godz.  15:00 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-22 - godz.  15:40 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-22 - godz.  15:40 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-22 - godz.  17:20 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-22 - godz.  17:20 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-22 - godz.  17:30 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-22 - godz.  17:35 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-22 - godz.  18:10 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-22 - godz.  18:25 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 5
2020-01-22 - godz.  19:30 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-22 - godz.  20:00 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-22 - godz.  20:15 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-22 - godz.  20:30 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-22 - godz.  20:40 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-22 - godz.  21:15 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 5

23-01-2020

2020-01-23 - godz.  10:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-23 - godz.  10:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / SALA 5
2020-01-23 - godz.  10:20 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-23 - godz.  10:20 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 6
2020-01-23 - godz.  11:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Jumanji: Następny poziom
Jumanji: Następny poziom Multikino / SALA 1
2020-01-23 - godz.  11:45 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-23 - godz.  12:30 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-23 - godz.  12:45 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-23 - godz.  12:55 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-23 - godz.  13:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 4
2020-01-23 - godz.  14:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-23 - godz.  14:45 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-23 - godz.  15:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Tajni i fajni
Tajni i fajni Multikino / SALA 6
2020-01-23 - godz.  15:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-23 - godz.  15:40 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-23 - godz.  15:40 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 5
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-23 - godz.  17:20 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Urwis
Urwis Multikino / SALA 6
2020-01-23 - godz.  17:20 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-23 - godz.  17:30 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-23 - godz.  17:35 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-23 - godz.  18:10 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-23 - godz.  18:25 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 5
2020-01-23 - godz.  19:30 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 6
Bilety na: Doktor Dolittle
Doktor Dolittle Multikino / SALA 2
2020-01-23 - godz.  20:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 2
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 1
2020-01-23 - godz.  20:15 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 1
2020-01-23 - godz.  20:30 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 4
Bilety na: Mayday
Mayday Multikino / SALA 3
2020-01-23 - godz.  20:40 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Bilety na: Psy 3. W imię zasad
Psy 3. W imię zasad Multikino / SALA 5
2020-01-23 - godz.  21:15 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 5

07-02-2020

Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-07 - godz.  12:15 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-07 - godz.  14:50 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-07 - godz.  17:25 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-07 - godz.  20:00 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1

08-02-2020

Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-08 - godz.  12:15 (Sobota) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-08 - godz.  14:50 (Sobota) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-08 - godz.  17:25 (Sobota) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-08 - godz.  20:00 (Sobota) Jaworzno Multikino / SALA 1

09-02-2020

Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-09 - godz.  12:15 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-09 - godz.  14:50 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-09 - godz.  17:25 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-09 - godz.  20:00 (Niedziela) Jaworzno Multikino / SALA 1

12-02-2020

Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-12 - godz.  12:15 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-12 - godz.  14:50 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-12 - godz.  17:25 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-12 - godz.  20:00 (Środa) Jaworzno Multikino / SALA 1

14-02-2020

Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-14 - godz.  12:05 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-14 - godz.  14:40 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-14 - godz.  17:20 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-14 - godz.  20:00 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1
Bilety na: 365 dni
365 dni Multikino / SALA 1
2020-02-14 - godz.  22:40 (Piątek) Jaworzno Multikino / SALA 1

20-02-2020

2020-02-20 - godz.  15:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
2020-02-20 - godz.  18:00 (Czwartek) Jaworzno Multikino / SALA 3
Brak repertuaru na wybrany dzień
Walentynki w Filharmonii Bałtyckiej
Koncert Muzyki Organowej 26.01.20
Andrzej Piaseczny The Best
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.